.
 
- จำนวนประชากร (ก.ย. 2553)
   67.3 ล้านคน

   ชาย 33.0   ล้านคน
   หญิง 34.2  ล้านคน
- อัตราการว่างงาน(มิ.ย. 2553) 1.2 %
- รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
   (ปี 2552) 20,903 บาท
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
   (ปี 2552) 16,205 บาท
- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน(ปี 2552)
   134,699 บาท
- จำนวนหนี้สินในระบบต่อครัวเรือน
   (ปี 2552) 127,715 บาท
- จำนวนหนี้สินนอกระบบต่อครัวเรือน
  (ปี 2552) 6,984 บาท
- หญิงไทยมีอายุแรกสมรสเฉลี่ย
   (ปี 2552) 22.2 ปี
- จำนวนบุตรเกิดรอดของหญิงสมรส
   ที่มีอายุ 15-49 ปี (ปี 2552) 1.3 คน
 - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
    ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน(ปี 2552)     10.1 %

 

 
 
 
 
 
 
 
quick links
อื่น ๆ
การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
บริหารงาน สสช
ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (TPD Info)
 นำส่งข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
 ผลการสำรวจประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง
 (ผู้ประกอบการรถร่วม) พบว่ามีผู้ประกอบการรถร่วมทั่วประเทศ 
  ทั้งสิ้น 33,580 ราย
(23-08-53)
 ผลการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2552 พบว่า
 จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง
   กรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 3,869 แห่ง                   รายละเอียด..
    ปริมณฑล มีทั้งสิ้น 2,494 แห่ง                           รายละเอียด..
    ภาคกลาง มีทั้งสิ้น 3,121 แห่ง                            รายละเอียด..
    ภาคเหนือ มีทั้งสิ้น 5,158 แห่ง                            รายละเอียด..
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งสิ้น 10,002 แห่ง       รายละเอียด..
    ภาคใต้ มีทั้งสิ้น 4,716 แห่ง                                รายละเอียด..
    ทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 29,360 แห่ง                         รายละเอียด..
(18-08-53)
         
 
 
Best Veiw with IE 5.0 or higher, Resolution : 1024 x 768 pixels

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th